Regulamin serwisu hostgier.pl

§ 1 – Definicje

HostGier – Serwis udostępniający serwery do gier/domeny

Serwer gry – Program uruchamiany na serwerach fizycznych przez serwis HostGier służący do rozgrywki sieciowej między graczami.

§ 2 – Opis oraz zasady świadczonych usług

1. Serwis HostGier w ramach świadczonych usług udostępnia serwis internetowy HostGier.pl

2. Serwis HostGier świadczy usługi hostingowe za pośrednictwem serwisu internetowego HostGier.pl wynajmując usługoodbiorcom serwery gier sieciowych oraz dając możliwość wynajęcia usług dodatkowych dla wynajmowanych serwerów gier sieciowych.

3. Serwis HostGier zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu lub całkowitego wyłączenia z sieci internet serwisu internetowego HostGier.pl na potrzeby prowadzonych prac technicznych oraz konserwacyjnych w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania użytkowników serwisu.

2. Serwis HostGier zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia zamówionych usług poprzez ich zablokowanie bez zwrotu kosztów poniesionych przez usługoodbiorcę w przypadku:

2.1. Zmiany parametrów usług mających wpływ na ich cenę
bez wiedzy serwisu HostGier

2.2. Wgrywania na przestrzeń dyskową udostępnioną przez
serwis HostGier.pl plików niezgodnych z Polskim prawem
lub naruszających prawa autorskie.

3. Usługoodbiorca ma prawo do odblokowania usług zablokowanych na podstawie punktu 2 warunków umowy niniejszego regulaminu pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 50% wartości zablokowanych usług.

4. Serwis HostGier zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia zamówionych usług po upływie ich ważności, w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu lub w przypadku działania na szkodę firmy bez zwrotu kosztów poniesionych przez usługoodbiorcę.

§ 3 – Rejestracja konta

1. Rejestracja konta w serwisie HostGier jest dobrowolna i oznacza ona akceptację w całości niniejszego regulaminu o czym użytkownik jest informowany przed jej dokonaniem.

2. Rejestrując konto użytkownik ma możliwość wyboru czy wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości zawierających informacje o nowościach i ofercie serwisu HostGier. Serwis HostGier nie będzie przesyłał wymienionych informacji jeżeli użytkownik rejestrujący konto nie zezwoli na ich przesyłanie.

§ 4 – Płatność

1. Płatność za usługi pobierana jest z góry przy ich zamówieniu, przedłużeniu lub zmianie ich parametrów poprzez płatność obsługiwaną przez firmę hotpay.

2. Przed dokonaniem każdej płatności za usługi użytkownik jest informowany o koszcie transakcji.

3. Realizacja płatności skutkuje najmem usługi która jest przedmiotem płatności.

§ 5 – Zamówienia

1. Zamówienie serwera gry, przedłużenie lub zmiana jego parametrów wiąże się z uiszczeniem odpowiedniej kwoty będącej zapłatą za usługę o czym użytkownik jest informowany przed jego dokonaniem.

2. Zamówienia realizowane są automatycznie w ciągu kilku minut jednakże w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających realizację zamówień, serwis HostGier zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 24 godzin od daty złożenia.

§ 6 – Odpowiedzialność

1. Serwis HostGier nie ponosi odpowiedzialności za:

1.1. Szkody powstałe w wyniku:

1.1.1. Użytkowania serwisu internetowego
HostGier.pl lub zamówionych usług w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem.

1.1.2. Niekompatybilności oprogramowania
zainstalowanego po stronie usługoodbiorcy.

1.1.3. Ingerencji osób trzecich.

1.1.4. Nieodpowiedniego zabezpieczenia lub
udostępnienia zarejestrowanego konta.

1.1.5. Kataklizmów.

1.2. Nieprawidłową pracę zamówionych usług z powodu
ich niepoprawnej konfiguracji lub modyfikacji.

1.3. Użytkowanie serwisu HostGier.pl niezgodnie z
obowiązującym prawem.

§ 7 – Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie serwisu internetowego HostGier.pl posiada firma HostGier zabronione jest kopiowanie jego elementów oraz treści.

 

 § 8 – Dane osobowe i ich przetwarzanie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma HostGier z siedzibą w Bełchatowie.

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych – [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2019r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6. Posiada Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

§ 9 – Postanowienia końcowe

1. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z serwisu internetowego HostGier.pl.

2. HostGier zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu serwisu internetowego HostGier.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

3. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego regulaminu będą zamieszczane w serwisie internetowym HostGier.pl i będą wchodziły w życie z dniem ich publikacji.

4. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian dotyczących regulaminu serwisu internetowego HostGier.pl i zapoznawania się z nim.

5. Osobą świadczącą powyższe usługi jest Renata Godlewska-Dudkiewicz.

 

Ostatnia modyfikacja regulaminu: 12 listopada 2019r. Godz. 21:41